I

I

Gordo (Ala.) High School vs. Sipsey Valley on 9/26/14.